Nieuw seizoen Haarzicht Vleuten | Klik hier voor de webversie.
Header
 
 
Geachte heer/mevrouw,

De zomer is inmiddels officieel voorbij en binnenkort zullen de eerste blaadjes van de bomen gaan vallen. Ook voor het project Haarzicht breekt er een nieuw seizoen aan. In deze nieuwsbrief geven wij u een update van het project Haarzicht en de huidige stand van zaken met betrekking tot de planning.

Stedenbouwkundig plan Haarzicht
Het stedenbouwkundig plan voor Haarzicht is in concept gereed en heeft van 24 juni tot 26 augustus jl. ter inzage gelegen. Inmiddels zijn de binnen gekomen zienswijzen beoordeeld en verwerkt in een nota waarin wordt aangegeven of en in hoeverre de reactie leidt tot een aanpassing van het concept stedenbouwkundig plan en waarom. De binnen gekomen reacties zijn niet van dien aard dat het stedenbouwkundig plan, behoudens enkele kleine correcties, moet worden aangepast. Het definitieve stedenbouwkundig plan wordt tezamen met deze nota voorgelegd aan het College van B&W en deze zal het stedenbouwkundig plan in november 2016 vaststellen.

Bestemmingsplan en beeldregieplan
Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan door het College van B&W, zal het concept bestemmingsplan ter visie worden gelegd voor inspraak. Voor de bestemmingsplanprocedure gelden ook weer de wettelijke zienswijze- en bezwaartermijnen. Naar verwachting kan het definitieve bestemmingsplan in het 2e kwartaal van 2017 door de Gemeenteraad worden vastgesteld. Afhankelijk van een eventuele bezwaarprocedure is het bestemmingsplan rechtsgeldig binnen zes weken of uiterlijk een half jaar er na.

In het beeldregieplan, welke is afgeleid van het stedenbouwkundigplan, worden nadere regels opgesteld voor de architectonische uitwerking van de woningen. Het beeldregieplan wordt in november 2016 aan de Welstandscommissie ter vaststelling voorgelegd. Alle bouwplannen in Haarzicht worden vervolgens getoetst aan dit vastgestelde beeldregieplan.

Planning
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het bouwrijp maken (ontwerpen, aanbesteden) in volle gang. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld wil de Groep Haarzicht starten met het bouwrijp maken van (delen van) Haarzicht. Dit zal omstreeks het 3e kwartaal van 2017 zijn.

Als het stedenbouwkundig plan in november 2016 definitief is vastgesteld, gaan de architecten aan de slag met de schetsontwerpen voor de diverse woningtypen. Er zal begonnen worden met de woningen van het dorpse gedeelte en zal bestaan uit de volgende fases zoals aangegeven in onderstaande tekening:

Fase overzicht Haarzicht Vleuten

Fase 1 bestaat uit 89 rijwoningen, 22 twee-onder-een-kapwoningen, de school en het kinderdagverblijf. Fase 2 bestaat uit 31 rijwoningen, 26 twee-onder-een-kapwoning en 15 vrijstaande woningen. Fase 1, fase 2 en fase 3 lopen in elkaar over. Voor fase 3 zal het woningprogramma voornamelijk bestaan uit twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen en kavels. Het voornoemde programma betreft de koopwoningen. Daarnaast worden in fase 1 en fase 2, 126 eengezinswoningen in de vrije huursector (Bouwinvest) en 49 eengezinswoningen in de sociale huursector (Groenwest) ontwikkeld en gerealiseerd.

Start verkoop en bouw
Gelet op de nog te doorlopen procedures verwachten wij eind 1e kwartaal van 2017 te starten met de verkoop van de eerste woningen van fase 1 en eventueel een aantal vrije kavels uit fase 3. Op dit moment zijn er nog geen v.o.n.-prijzen bekend. Deze zullen pas ten tijde van de start verkoop bekend worden.

Uiteindelijk verwachten wij eind 4e kwartaal 2017, begin 1e kwartaal van 2018 met de bouw van de eerste koopwoningen en huurwoningen te kunnen starten. We willen benadrukken dat de afgegeven planningen onder voorbehoud zijn en hier geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Kees Valkensteinschool en kinderdagverblijf
Inmiddels is de architectenselectie voor de Kees Valkensteinschool en het kinderdagverblijf gestart en 4 november 2016 zal de architect gekozen worden. Het streven is gericht op een in gebruikname van de school en het kinderdagverblijf gelijktijdig met de oplevering van de eerste woningen.

We hopen u voor dit moment weer voldoende te hebben geïnformeerd en wij hopen u voor het einde van het jaar nog de eerste schetsontwerpen te laten zien.
 
 
Met vriendelijke groet,

AM
 
Angelique Hensen  

Angelique Hensen
Verkoopmanager

Telefoonnummer030 6097272
E-mailadresmail mij
Bezoek website

 
Het kan gewoon
 
Bewust nieuwbouw
 
 
 

Ptolemaeuslaan 80, Utrecht
Postbus 4052, 3502 HB, Utrecht
T +31 30 6097222

AM BV
 

Privacy

Heeft u geen interesse meer in deze nieuwsbrief?
Klik hier om u af te melden