Inspraak concept stedenbouwkundig plan Haarzicht

Het stedenbouwkundig plan voor Haarzicht is inmiddels in concept gereed en op 14 juni jl. door het College van B&W vrijgegeven voor inspraak. Vanaf 24 juni tot 26 augustus 2016 is het concept stedenbouwkundig plan ter inzage gelegd. Het concept stedenbouwkundig plan Haarzicht is in te zien op het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 5de etage. Open van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur, donderdag tot 20.00 uur. Ook is het plan te downloaden op de site www.utrecht.nl/haarzicht.

Stedenbouwkundig plan Haarzicht Vleuten

Tot 26 augustus 2016 kan men reageren op het concept stedenbouwkundig plan Haarzicht. Reacties worden verwerkt in een nota waarin wordt aangegeven of en in hoeverre de reactie leidt tot een aanpassing van het concept stedenbouwkundig plan en waarom. Het definitieve stedenbouwkundig plan wordt tezamen met deze nota voorgelegd aan het College ter vaststelling. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan door het College, start in het najaar de bestemmingsplanprocedure waar de wettelijke zienswijze- en bezwaartermijnen voor gelden.

Deel dit artikel:
Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: Bert Oskam
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project