nieuws-bewoners

admin
14:24 | 15-06-2020

Nieuwsbrief Haarzicht juni 2020

Zoals u wellicht op de site heeft gezien heb ik (Klaas van der Meer) per 1 juni de rol van omgevingsmanager voor de Grondbank Haarzicht overgenomen van Edwin Zeeman. Edwin heeft deze rol een aantal jaren voor de Grondbank Haarzicht vervuld. Het project Haarzicht is niet nieuw voor mij. Ik werk al langere tijd aan het project, maar meer op de achtergrond. 

Er gebeurt veel in onze nieuwe wijk, voor ons vanzelfsprekend maar voor u roept het wellicht vraagtekens op. Daarom wil ik u over een aantal actuele zaken informeren. 

Verkeerssituatie Haarzicht
Binnenkort (streefdatum 22 juni 2020) zal de verkeerssituatie op de “nier” van Haarzicht (Haarzichtsingel – Haarzichtlaan) gaan wijzigen. De bestaande situatie is eenrichtingsverkeer (ingang Haarzichtsingel en uitgang nabij Thematerweg 15). Deze route zal wijzigen naar tweerichtingsverkeer.

De komende maanden worden werkzaamheden uitgevoerd waardoor op bepaalde plaatsen de weg afgesloten moet gaan worden. De aannemer zal dat per situatie met bebording aangeven.

Parkeren dient uitdrukkelijk in de daarvoor gemaakte parkeerplaatsen gedaan te worden. Langs de Haarzichtsingel en Haarzichtlaan mag niet meer op de weg geparkeerd worden zodat tweerichtingsverkeer doorgang kan krijgen. Een verkeersbesluit zal binnenkort hiervoor van kracht zijn en hier kan (en indien nodig zal) op gehandhaafd worden door de gemeente. Samen moeten we zorgen voor een veilige verkeerssituatie en vragen u met klem om hiermee rekening te houden.

Brugduikers globale planning
In Haarzicht dienen op een aantal plaatsen brugduikers aangelegd te worden. Ten behoeve van doorstroming en verbinding van de watergangen. In de bouwrijpsituatie is op deze plaatsen een tijdelijke duiker aangelegd (i.v.m. het bouwverkeer).

Scholman is inmiddels gestart met brugduiker 9 en zal binnen enkele weken starten met de brugduiker 10. De nummering kunt u op onderstaande situatie zien. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren zal de Haarzichtlaan voor bepaalde periodes afgesloten worden. Deze werkzaamheden duren tot eind juli.

Aansluitend is de aanleg van brugduiker 8 gepland welke eind augustus zal aanvangen en de Haarzichtlaan voor een langere periode afgesloten zijn ter plaatse. De verwachting is dat de afsluiting eind september weer open is. 

Via nieuwsberichten en de app van Scholman (Haarzicht) zal u geïnformeerd worden.

Stand van zaken /voortgang woonrijpmaken
De Haarzichtlaan (noordzijde) is tijdelijk afgesloten in verband met de aanleg van de definitieve bestrating in de rijweg (incl. aanleg inritten en voetpaden noordzijde).

De rijweg zal in week 26 weer opengesteld worden. 

Aan de zuidzijde van de Haarzichtlaan worden parkeervakken aangelegd. Op het moment dat de bouwer de ruimte vrijgeeft kan Scholman aansluitend de parkeervakken en voetpaden aanleggen. De verwachting is dat de parkeervakken in augustus gereed zullen zijn. 

De woningen aan de binnenzijde van de Haarzichtlaan (zuidzijde van het plan) en het Oeverwalpark worden aaneensluitend tot ca. week 39 opgeleverd. 

Het ingezaaide gras op diverse plaatsen heeft het moeilijk om te groeien. De weersomstandigheden werken daar niet aan mee (eerst te nat en daarna veel te droog). Gevolg is dat het onkruid harder groeit dan het gras. Wij hebben Scholman gevraagd hier extra aandacht aan te geven zodat er straks een grasveld ontstaat. 

Hekwerken omwonenden
Langs de tuinen van de aanwonenden van de Schoolstraat en Multatulistraat zijn, en worden, hekwerken geplaatst (in overleg met deze aanwonenden). De reden om deze hekwerken (met begroeiing) te plaatsen (op initiatief van de Grondbank Haarzicht) is enerzijds om een eenduidig beeld te creeren langs het achterpad en daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte te vergroten en anderzijds de veiligheid en privacy van de aanwonenden. De aanwonenden die geen hekwerk wilden zoals aangeboden hebben een ander soort afscheiding geplaatst. 

Communicatie
Er wordt hard gewerkt op Haarzicht door de bouwers om de woningen te realiseren en door de civiele aannemer om aansluitend de openbare ruimte in te richten. Dit kan op momenten voor overlast zorgen.

Wij hebben gemerkt dat over de uit te voeren werkzaamheden te weinig berichten geplaatst worden. Diverse bewoners zouden het prettig vinden om te horen wat er in onze wijk gedaan wordt en wanneer bepaalde werkzaamheden te verwachten zijn.

Er zal meer aandacht gegeven worden aan het plaatsen van nieuwsberichten op onze website en actuele zaken moeten weer gevolgd kunnen worden via de app van aannemer Scholman. 

De app van Scholman is te vinden in de app-store of de play-store (Haarzicht).

Wij hebben aannemer Scholman gevraagd hier meer aandacht aan te besteden.  

Honden
Wij willen uw aandacht vragen voor het uitlaten van honden.

Er wordt regelmatig overlast geconstateerd door omwonenden en bewoners over het niet opruimen van de hondenpoep. 

In de gemeente Utrecht zijn duidelijke regels over hondenbezitters hiermee om moeten gaan. 

Regels honden uitlaten
Tijdens het uitlaten van uw hond moet u zich aan een paar regels houden.

  • Uw hond moet aan de lijn lopen (binnen de bebouwde kom)
  • Uw hond mag alleen loslopen op een hondenspeelweide
  • Uw hond mag niet komen op kinderspeelplaatsen, in zandbakken, op speelweiden, begraafplaatsen en in het Julianapark
  • U ruimt zelf de hondenpoep op. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen

Dit geld ook voor Haarzicht. 

Er is bij het Haarpad een hondenuitlaatplaats en in de toekomst worden nog 2 plaatsen gemaakt.

Daarbuiten dient dus conform de regels van de gemeente de hondenpoep opgeruimd te worden. Een kleine moeite en voorkomt ergernis bij uw wijkgenoten.

Afvalinzameling
De Grondbank Haarzicht stemt met de gemeente af wanneer welke (projectmatige) woningen opgeleverd worden. De gemeente verzorgt vervolgens de uitgifte van de kliko’s.

De globale opleverdata van geheel fase 1 zijn bij de gemeente bekend.

Het kan wel enkele weken duren wanneer u de sleutel van uw woning krijgt en wanneer de kliko’s geleverd worden.

Mocht u nog geen kliko ontvangen hebben kunt u contact opnemen met de gemeentelijke afvaldienst.

Daarnaast worden op enkele plaatsen ondergrondse containers geplaatst.

Na plaatsing zijn deze nog niet direct te gebruiken. De containers worden zo snel mogelijk in de routing van de gemeente opgenomen. Graag hier rekening meehouden.


Nieuw geplaatste ondergrondse containers

Speeltuintjes
Over enkele weken zal het speeltuintje aan de Multatulistraat vernieuwd worden. De bestaande toestellen worden opgeruimd waarna de fiets/voetgangersverbinding wordt aangelegd en daarna het speelveld. De verwachting is dat de speeltuin in week 29 gereed is.

Voor de speelplekken aan de Haarzichtlaan (nabij Stalmeesterlaan), Oeverwalpark en de natuurspeelplaats is de voorbereiding gestart. Gebruikelijk is om voor de “formele” speelplaatsen een participatietraject te doorlopen met de omwonenden, via een informatieavond. Door de huidige situatie door covid-19 zal dat op een andere wijze gedaan moeten worden (er zal online input van de omwonenden gevraagd worden). Hierna kan de planvorming afgerond worden (inclusief afstemming met de gemeente Utrecht) en zullen de toestellen besteld worden. Totale doorlooptijd zal 3-4 maanden bedragen.

 Daarnaast is de planvorming opgestart voor de informele speelplekken (dit zijn geen speeltoestellen o.i.d. maar elementen waarop of waarmee gespeeld kan worden, bijvoorbeeld grote keien, boomstam enz.). Hier wordt geen participatietraject voor doorlopen.

Zodra de planvorming is afgerond wordt u via een nieuwsupdate geïnformeerd.   

Vakantieperiodes
De zomervakantie is in aantocht. In de zomerperiode zijn de diverse aannemers een aantal weken afwezig. Hieronder een overzicht. 

Bunnik              : week 31 + 32 + 33

BAM                : week 31 + 32 + 33

Grootheest       : week 32 + 33 + 34

Scholman         : week 30 + 31 + 32

 Bij de Grondbank Haarzicht is de bezetting op bepaalde momenten minimaal maar wij proberen een aanspreekpunt te houden (o.a. via info@haarzichtvleuten.nl)

Mochten er tijdens de zomervakantie zich calamiteiten op het terrein (civieltechnische aangelegevenheden)  voordoen, dan zou het prettig zijn als u deze meldt via de civiele aannemer Scholman via 030-6044282. U wordt dan automatisch doorverbonden met de calamiteitendienst. Gaarne bij de melding aangeven wat er aan de hand is en dat het gaat over het project Haarzicht te Vleuten. 

Bij spoedeisende calamiteiten dient natuurlijk contact opgenomen te worden met de hulpdiensten (112).

Met vriendelijke groet

Klaas van der Meer

Omgevingsmanager Grondbank Haarzicht

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project