nieuws-bewoners

admin
12:08 | 17-06-2020

De spelregels met betrekking tot de erfafscheidingen

Geachte bewoners van Haarzicht,

Graag vragen wij uw aandacht voor de spelregels met betrekking tot de erfafscheidingen in Haarzicht.

In Haarzicht worden specifieke eisen gesteld aan erfafscheidingen tussen de kavels van bewoners en de openbare ruimte. Deze spelregels zijn bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit en het Dorps en Landelijk karakter van Haarzicht te versterken. Daarvoor is er veel aandacht gegeven aan de inrichting van het openbaar groen en groene erfafscheidingen.
De specifieke eisen voor erfafscheidingen staan in het Inrichtingsplan en het Beeldregieplan van Haarzicht. Daarnaast zijn de uitgangspunten voor erfafscheidingen in de Welstandsnota van de gemeente Utrecht van toepassing.
In het deel Dorps Wonen krijgen alle woningen aan de voorzijde een lage erfafscheiding door middel van een groene haagbeplanting. De woningen die gelegen zijn op hoeken die direct grenzen aan de openbare ruimte krijgen een hoge tuinmuur in combinatie met beplanting (in de meeste situaties Hedera) een en ander conform het Inrichtingsplan en Beeldregieplan.
In het deel Landelijk Wonen zijn de ontwikkelaars en/of de bewoners van woningen verplicht een groene haag (laag/hoog) aan te brengen op de erfgrens met de openbare ruimte conform het Inrichtingsplan en Beeldregieplan.

In het zuidelijke deel van Haarzicht op de grens met het archeologiepark en de vrije bouwkavels wordt in de openbare ruimte een houtwal gerealiseerd door de Grondbank Haarzicht.
Al deze vormen van erfafscheidingen zijn beeldbepalend voor Haarzicht. Daarom hebben alle bewoners/eigenaren een instandhoudingsplicht met betrekking tot deze erfafscheidingen. In de koop/huurovereenkomsten zijn bepalingen met betrekking tot die instandhoudingsplicht opgenomen.

In de afgelopen periode en zeer recent zijn erfafscheidingen aangepast of nieuw gerealiseerd die strijdig zijn met het voornoemde beoogde beeld. Hierbij zijn onder andere dichte erfafscheidingen gerealiseerd (1-2 meter hoog) zonder vergunning en/of strijdig met de Welstandsnota.
In de Welstandsnota is o.a. het volgende opgenomen:

“Erfafscheidingen aan de achter- of zijkant (grenzend aan de openbare weg / groen / vaarwater) dienen bij voorkeur groen / haag te zijn òf uitgevoerd als open gaas- of hekwerk òf tot 1 meter gemetseld met daarboven een volledig open gaas- of hekwerk als drager voor groen blijvende beplanting zoals hedera. In beginsel wordt voor niet transparante schuttingen geen positief welstandsadvies gegeven, ook niet als de schutting begroeid is.”

Download de Welstandsnota deel 1.4 Erfafscheidingen

Wij adviseren u cq verzoeken u dringend om de erfafscheidingen overeenkomstig het Inrichtingsplan, het Beeldregieplan, de Welstandsnota en uw koop- of huurovereenkomst te realiseren cq in stand te houden en geen gesloten (bouwkundige) erfafscheidingen hoger dan 1 meter grenzend aan de openbare ruimte te realiseren.
In de komende periode zal, mede op verzoek van de Grondbank Haarzicht, door de Gemeente toezicht worden gehouden op de aanwezige erfafscheidingen en worden gehandhaafd.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project