nieuws-bewoners

admin
10:12 | 23-09-2020

Nieuwsbrief Haarzicht september 2020

De zomervakantie is inmiddels een aantal weken achter de rug. De bouwers van de woningen zijn weer volop aan het werk en ook de civiele aannemer is op allerlei fronten bezig met het woonrijp maken van delen van Haarzicht. Een goed moment voor een nieuwe nieuwsbrief.

Verkeerssituatie Haarzicht
De Haarzichtsingel en Haarzichtlaan is inmiddels tweerichtingsverkeer geworden. Doordat brugduiker 8 (Haarzichtsingel – Oeverwalpark) in aanbouw is, is daar de weg afgesloten. Zodra het zuidelijk deel van Oeverwalpark gereed is, kan er ook een betere route voor de kinderen naar de school ingesteld worden. De verwachting is dat dit eind september gereed is.

Helaas wordt er nog steeds door diverse mensen te hard gereden in de wijk. Wij willen iedereen vragen rekening met elkaar te houden en zich in ieder geval aan de snelheid te houden.

Ook het parkeren op straat is niet de bedoeling en kan gevaarlijke situaties opleveren. In de gerealiseerde parkeerhoven zijn voldoende plaatsen beschikbaar. Het is niet altijd mogelijk om voor de deur te parkeren. Met name het parkeren langs de Rentmeesterlaan, Kamerheerlaan en Stalmeesterlaan worden door ons en bewoners als ongewenst en gevaarlijk ervaren. De definitieve bebording willen wij zo snel als mogelijk aangebracht hebben. Deze borden geven aan dat alleen binnen de gemarkeerde parkeervakken mag worden geparkeerd. Hierop zal worden gehandhaafd.

Zoals wij in de nieuwsbrief van juni ook hebben gezegd; Samen moeten we zorgen voor een veilige verkeerssituatie en vragen u met klem om hiermee rekening te houden.

Brugduikers globale planning
De aanleg van de brugduikers vordert gestaag.
Brugduiker 9 is gereed;
Brugduiker 10 is eind september gereed
Brugduiker 8 is in aanbouw naar is naar verwachting medio november gereed (in tegenstelling tot de eerdere nieuwsbrief)
Brugduiker 12 zal eind oktober starten en ca. eind januari gereed zijn

Via nieuwsberichten en de app van Scholman (Haarzicht) zal u geïnformeerd worden.

Stand van zaken /voortgang woonrijpmaken
De zuidzijde van Oeverwalpark wordt op dit moment aangelegd. Vervolgens zal er gestart worden met de definitieve bestrating in de Haarzichtlaan (vanaf brugduiker 8 richting het zuiden). Dit zal in delen uitgevoerd worden. De nog ontbrekende voetpaden en parkeervakken worden per deel meegenomen.

Er heeft afstemming plaatsgevonden met de Gemeente Utrecht over de verkeersmaatregelen op de Thematerweg. Ter plaatse van de ingangen naar Haarzicht (Poortwachterslaan en Haarzichtsingel) zullen verhoogde plateau’s aangebracht worden. De wens is om deze plateau’s dit jaar nog aan te leggen.

Het eerste deel in fase 2 is inmiddels woonrijpgemaakt (Chateletlaan) en ook aan de Barones Etiennelaan en Barones de Rotschildlaan zal binnenkort gestart worden. Hierbij zal de oplevervolgorde van de woningen leidend zijn. Een deel van de Chateletlaan (vanaf de Kapel de Haarsingel) zal uitgevoerd worden in tijdelijke verharding.

In het najaar zal de aanleg van de resterende groenvoorzieningen in fase 1 hervat worden (plantseizoen is globaal van eind oktober – eind maart).
Daar waar mogelijk zal ook de groenaanleg in de woonrijpdelen in fase 2 uitgevoerd worden.

Hondenuitlaatplaats
In de parkzone nabij het Haarpad is een nieuwe hondenuitlaatplaats gerealiseerd. Recent zijn de bankjes en prullenbak verplaatst en is deze in gebruik genomen. De tijdelijke hondenuiltaatplaats komt daarmee te vervallen en is inmiddels verwijderd.De nieuwe “hup” is via het park te bereiken.

Spelen
De speeltuin aan de Multatulistraat is gereed en in gebruik genomen. Wij streven ernaar om de overige aan te leggen speelplekken in Haarzicht net zo mooi te maken.

Binnenkort wordt de participatie voor de speeltuinen aan de Haarzichtlaan, Tapisserielaan en Wandtapijtlaan opgestart.
De participatie zal middels een enquête uitgevoerd worden. Hierin kunnen de omwonenden van de betreffende speelplekken voorkeuren aangeven voor de inrichting van deze speelplekken. Hierna zal de landschapsarchitect de gewenste toestellen op een zo goed mogelijke wijze positioneren. Na de goedkeuringsprocedure bij de gemeente worden de toestellen besteld.

De voorbereiding van de participatie voor de speelplek aan de Barones Etiennelaan zal binnenkort gestart worden.

Zoals eerder in een nieuwsbrief vermeld zullen op een aantal plaatsen in de wijk informele speelplekken gerealiseerd worden. Dit zijn geen speeltoestellen maar in het landschap geplaatste elementen die een speelaanleiding kunnen zijn. Te denken valt aan boomstammen of grote keien. Daarnaast zal naast de nieuwe hondenuitlaatplaats een natuurspeelplek en een natuurtrapveldje gemaakt worden.
De gesprekken met de gemeente Utrecht hebben hierover plaatsgevonden en de ideeën worden uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u informeren.

Afvalinzameling
Binnenkort zal de ondergrondse afvalcontainer nabij de school geplaatst worden. Hierna zal deze door gemeente Utrecht in gebruik genomen worden.

Op verzoek van de gemeente Utrecht zullen de ondergrondse afvalcontainers welke oorspronkelijk aan de Barones Etiennelaan en Barones de Rotschildaan geplaatst zouden worden verplaatst naar de kruising van de Chateletlaan en de Kapel de Haarsingel. Het moment van aanleg van de containers moet nog vastgesteld worden.


Nieuwe locatie ondergrondse containers

Communicatie
De Grondbank is inmiddels gestart met de overdracht van woonrijp gemaakte delen van de eerste fase van Haarzicht.
Zolang de overdracht nog niet gedaan is stuurt de gemeente Utrecht de meldingen van bewoners en omwonenden door naar de Grondbank Haarzicht zodat er indien nodig actie genomen kan worden. Indien u een melding doet via het klantencontactcentrum van de Gemeente Utrecht graag daarin exact vermelden waar de melding betrekking op heeft. Dit is helaas niet altijd uit de melding te herleiden.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project