nieuws-omwonenden

Admin
13:36 | 24-09-2018

Nieuwsbrief 1 - Plangebied Haarzicht

De voorbereidingen voor het project Haarzicht zijn inmiddels in volle gang.  Samen met AM geven wij vorm aan dit deelproject van 49 woningen fase 1 en hebben wij nauw contact over de voorbereidingen. De voorgenomen start bouw staat gepland in eind oktober / begin november van dit jaar. De woningen zijn volgens de huidige planning medio 2019 gereed. Als Plegt-Vos informeren wij u graag verder over de realisatie van de 49 woningen binnen deze planontwikkeling van in totaal circa 500 woningen. Deze nieuwsbrief heeft geen betrekking op de uitvoeringswerkzaamheden van de overige bouworganisaties welke actief zijn binnen Haarzicht. 

 

Bekijk hier de situatietekening

 

Uitgesproken zorgen heiwerkzaamheden

Vanuit de omgeving (omwonenden en directe buren van het plangebied Haarzicht) hebben wij vernomen dat er zorgen zijn over de keuze voor het toepassen van boor- of prefab heipalen en de potentiële kans op schade aan woningen en overige opstallen zoals berging en erfafscheidingen door heiwerkzaamheden.

Deze zorgen nemen wij serieus, daarom informeren wij u middels deze brief over onze keuze in de uitvoering van de heiwerkzaamheden, de kans op schade en de beperking hiervan en de overige beheersmaatregelen om schade te voorkomen. Daarnaast vindt u aan het einde van deze brief onze contactgegevens zodat u ons kunt bereiken als u vragen of aanvullende zorgen heeft welke u wilt uiten.

De best passende heimethode

Voor de fundatie van de nieuwe woningen hebben wij boorpalen en prefab heipalen tegen elkaar afgewogen. Daarbij waren de volgende onderwerpen van belang:

a)        de afstand van de te realiseren 49 woningen tot de belendende percelen bedraagt meer dan 50,8m;

b)        op basis van deze afstand, de sonderingsrapporten (bodemsamenstelling), de dimensionering van de heipalen en de eigenschappen van de belendende gebouwen is er door een onafhankelijk adviesbureau een trillingsprognose opgesteld (zie volgende alinea)

Vanuit deze informatie is gekozen om prefab heipalen toe te passen met aanvullende beheersmaatregelen.
 

Beperking van de kans op schade

De trillingsprognose is opgesteld om de te verwachten trillingen aan belendingen, veroorzaakt door het heien van prefab betonpalen, weer te geven. Het doel is om aan te kunnen geven vanaf welke afstand tussen belending en het heiwerk de trillingen naar verwachting voldoen aan de vigerende wetgeving (SBR-richtlijn A). Wanneer trillingen aan deze richtlijn voldoen, is de kans op het ontstaan van trillingsschade klein tot zeer klein.
 

De conclusie van de trillingsprognose is als volgt:

  1. Bij uitvoering van een uitgebreide meting (tijdens de heiwerkzaamheden) wordt verwacht dat op een afstand van minimaal 11 meter uit het heiwerk de trillingen voldoen binnen de SBR-richtlijn A.
  2. Op een afstand van 50,8 meter uit het heiwerk worden trillingen verwacht tot circa 1,1 mm/s. Deze trillingen voldoen ruim aan de toelaatbare waarden uit SBR-richtlijn A, uitgaande van een indicatieve trillingsmeting.
  3. Volgens de SBR-richtlijn A is de kans op trillingsschade aanvaardbaar klein (< 1%) in het geval de trillingen kleiner zijn dan de uit de richtlijn af te leiden toelaatbare waarden.
  4. Wanneer trillingsschade door heiwerkzaamheden zou ontstaan, is dit over het algemeen zogenaamde cosmetische schade. Echter de kans op constructieve trillingsschade is in het algemeen zeer gering.

Voorkomen van daadwerkelijke schade

Om de  eventuele kans op schade aan uw woning of andere opstallen verder tot een minimum te beperken, nemen we de volgende aanvullende beheersmaatregelen:

  1. afstemming met gemeente Utrecht over bouwveiligheidsplan en beheersmaatregelen;
  2. bouwkundige opname/nulmeting van de belendende gebouwen, vóór start bouw (deze is reeds gedaan in opdracht van projectontwikkelaar AM door Hanselman Groep);
  3. plaatsen van trillingsmeters; bevestigd aan belendende gebouwen om te controleren of de verwachte trillingen binnen de toelaatbare bandbreedte van de BRL 5023 en SBR-richtlijn A blijven;
  4. monitoring van trillingsmeters tijdens de heiwerkzaamheden en het nemen van eventuele trillingsreducerende maatregelen indien de toegestane waarden als benoemd in de SBR-richtlijn A worden overschreden; 
  5. trillingsreducerende maatregelen tijdens de uitvoering zijn o.a. valhoogte heiblok verkleinen;
  6. dialoogronde met omwonenden als blijkt dat hier behoefte aan is.

Wel voelbaar, geen ernstige hinder

De SBR-richtlijn A heeft betrekking op schade aan gebouwen door trillingen van heiwerkzaamheden. Deze richtlijn geeft geen informatie over de hinder en ‘voelbaarheid’ van trillingen voor personen. Hiervoor wordt verwezen naar de SBR-richtlijn B. Uit ervaring is gebleken dat trillingen tussen circa 0,35 en 0,80 mm/s (licht) voelbaar zijn en trillingen groter dan circa 0,80 mm/s (goed) voelbaar zijn.

Indien de trillingen voelbaar zijn betekent dit niet direct dat dit schade toebrengt aan woningen of overige opstallen.

De verwachte trillingen door de heiwerkzaamheden van Plegt-Vos zijn minder dan circa 1,1 mm/s en zijn daarmee fors lager dan de richtlijn toelaat (3,33 mm/s). Dit betekent dat u trillingen wel op kunt merken, maar hiervan geen ernstige hinder ondervindt en de kans op schade zeer gering is

Wanneer kunt u wat verwachten

Op dit moment is nog niet exact duidelijk wanneer de werkzaamheden starten. De verwachting is dat de grondwerkzaamheden eind oktober starten en de heiwerkzaamheden begin / medio november. Indien uw woning is aangemerkt als beoogde meetlocatie voor de trillingsmeter dan ontvangt u hiervan bericht via onze adviseur Hanselman Groep. Wij vragen u vriendelijk hieraan mee te werken.

Aanvullende informatie of vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via 088-588 6000. Tot aan de uitvoering kunt u contact opnemen met Frank van Rooijen (projectleider). Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met Mike van Arragon (uitvoerder)*.


* Zoals eerder aangegeven heeft deze informatiebrief alleen betrekking op de 49 woningen in fase 1 die door Plegt-Vos worden gebouwd . Indien u vragen heeft over de overige bouw(rijp)werkzaamheden in Haarzicht kunt u terecht bij de omgevingsmanager van Haarzicht, de heer E. Zeeman (tel:  030-609 72 96 of per email: info@haarzichtvleuten.nl )

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project