nieuws-omwonenden

admin
09:23 | 24-12-2020

Nieuwsbrief Haarzicht december 2020

Beste bewoners en omwonenden

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Een moment om even terug te kijken op het afgelopen jaar.

Ondanks de corona-situatie die Nederland voor het grootste deel van het jaar in zijn greep hield is er door onze civiele aannemer Scholman keihard gewerkt om de openbare ruimte in te richten en op orde te krijgen.

Ondanks dat er hier en daar wel eens wat mis gaat (ook bij de Grondbank Haarzicht) mogen we ons inziens trots zijn op wat er dit jaar is gepresteerd.

Het oostelijk deel van Haarzicht (fase 1) is op een paar huizenblokken na opgeleverd en bewoond. De eindsituatie van het woonrijp maken krijgt daardoor ook steeds meer vorm.

Door periodiek met de Bewonersgroep Haarzichtbelangen te spreken c.q. te sparren (na de zomer opgestart) krijgen wij ook input van wat er in de wijk leeft.

In het westelijk deel (fase 2) begint de noordzijde al behoorlijk vorm te krijgen, straten aangelegd, woningen opgeleverd en bewoond. In het overige deel van fase 2 wordt door de bouwers hard gewerkt en zullen de meeste woningen voor de zomer 2021 opgeleverd zijn.

Een klein deel moet nog gebouwd worden en start rond de zomer 2021.

Ten aanzien van de vrije kavels is de voortgang inmiddels ook goed te zien en zullen in december de eerste eigenaren ook intrek nemen in hun nieuwe woning.

Verkeerssituatie Haarzicht

In voorgaande nieuwsberichten hebben wij al eerder gemeld dat het parkeren van de auto op de daarvoor gemaakte parkeerplaatsen dient te gebeuren. Door de auto op straat te parkeren wordt de doorgang belemmerd en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Tevens loopt men het risico een parkeerboete vanuit de gemeente Utrecht te ontvangen. In de parkeerhoven is voldoende parkeermogelijkheden.

In dit nieuwsbericht speciale aandacht voor de straten Tapisserielaan, Tibetaanse Bellaan en Wandtapijtenlaan. Deze straten zijn “autoluw” aangelegd. Dat betekent een smalle rijbaan, geen parkeren in het binnengebied en eenrichtingsverkeer. Parkeren kan op de toegewezen parkeerplaatsen in de parkeerhoven (privaat parkeren VVE’s) en in de parkeervakken in de rand langs de Haarzichtlaan en Oeverwalpark. Helaas wordt op dit moment veel in groenstroken en tussenpaden geparkeerd met schade aan de voetpaden en groenstroken als gevolg.

Wij zijn in gesprek met de gemeente Utrecht over hoe dit ongewenste gedrag tegen te gaan. Ook de meest verregaande maatregel, het afsluiten voor autoverkeer is daarbij aan de orde geweest. Wij willen u (inbegrepen uw leveranciers of hoveniers) daarom nogmaals vragen om niet door groenstroken te rijden (met als gevolg veel schade en dus veel herstelkosten) en geen auto’s in deze gebieden te parkeren. Ook hiervoor geldt het risico van een (parkeer)boete.

Geef voetgangers en kinderen de ruimte en respecteer de ingerichte ruimte.

Brugduikers globale planning

In Haarzicht worden op een aantal plaatsen brugduikers aangelegd ten behoeve van de verbinding van de watergangen. In de bouwrijpsituatie is op deze plaatsen een tijdelijke duiker aangelegd (i.v.m. het bouwverkeer).

Scholman heeft inmiddels brugduiker 8, 9 en 10 afgerond (behoudens de definitieve leuningen) en is nu druk doende met brugduiker 12. Begin volgend jaar zal brugduiker 13 (Chateletlaan – Kapel de Haarsingel) volgen. Daarna volgen nog brugduiker 7 en 11.

  

Via nieuwsberichten en de app van Scholman (Haarzicht) zal u geïnformeerd worden.

Afvalinzameling

Op een aantal plaatsen in fase 1 worden de kliko-opstelplaatsen nader bekeken.

Het gaat hier met name om de opstelplaatsen ten zuiden van de Tapisserielaan (aan de Haarzichtlaan) en de noordzijde Wandtapijtenlaan (ook aan de Haarzichtlaan).

Deze opstelplaatsen blijken niet goed te voldoen en zullen in het nieuwe jaar aangepast c.q. verplaatst worden. Zodra een beslissing (i.o.m. de gemeente) genomen is zullen we u hierover informeren. Daarnaast is het beleid met betrekking tot de afvalinzameling aan het wijzigen. Zodra hierover meer bekend is wordt u op de hoogte gebracht door de gemeente. 

Speeltuintjes

Ten behoeve van de speelplekken aan de Haarzichtlaan, Tapisserielaan en de Wandtapijtenlaan is in het kader van de bewonersparticipatie een online enquête gehouden voor de inrichting van deze speelplekken. Op basis van de uitkomsten is door de landschapsarchitect inmiddels een definitief voorstel gemaakt welke nog door de gemeente geaccordeerd moet worden.

We streven ernaar om de speelplekken vanaf eind maart 2021 aan te leggen.

Om u alvast een preview te geven zijn hieronder de uiteindelijke voorstellen weergegeven (onder voorbehoud van wijzigingen).