nieuws-omwonenden

Admin
17:13 | 19-01-2018

Nieuwsbrief Grondbank Haarzicht

Dit is de eerste nieuwsbrief die u ontvangt vanuit de Grondbank Haarzicht.De Grondbank Haarzicht is een samenwerkingsverband tussen AM en Bunnik Projekten.

De Grondbank Haarzicht beheert alle gronden op de planlocatie en verzorgt daarnaast al de bouw- en woonrijpwerkzaamheden.

De ontwikkeling van de nieuwbouwwoningen zal separaat door AM en Bunnik Projekten worden gerealiseerd.

Wij willen u middels deze nieuwsbrief informeren over de activiteiten die uitgevoerd worden en gepland staan met betrekking tot het bouw- en woonrijp maken in het plangebied van Haarzicht.

 

Planning
Globaal ziet de planning er als volgt uit:

Januari – februari:
Afronding inventarisatie en afspraken direct omwonenden Schoolstraat-Multatulistraat door Louis Koppies (indien van toepassing)

Medio januari – februari:
Uitvoeren van bouwkundige vooropnames door Hanselman

Half januari – eind mei:
Voorbereidende werkzaamheden (sanering, riolering, zandbanen) in het kader van het bouwrijp maken door aannemer Van Wijk Nieuwegein

Begin maart:
Vaststelling bestemmingsplan (afhankelijk van zienswijzen en bezwaren)

Begin mei – december:
Bouwrijpwerkzaamheden (aannemer nog te selecteren)

 

Bouwkundige vooropname
Zoals op de bewonersavond van 2 oktober 2017 is gemeld worden omliggende opstallen (Thematerweg, Schoolstraat, Multatulistraat), die kritisch kunnen zijn, bekeken door middel van een bouwkundige vooropname. Bureau Hanselman uit Arnhem is hierin gespecialiseerd en bepaalt welke opstallen kritisch zijn en doet de opnames. In opdracht van de Grondbank Haarzicht heeft Hanselman u benaderd voor het maken van een afspraak, en wellicht inmiddels een opname bij u gedaan. Hanselman zal u een toelichting geven op de uit te voeren werkzaamheden.

De resultaten, het zgn. vooropnamerapport zal inzichtelijk zijn voor de betreffende bewoners c.q. eigenaren en zal tevens bij een notaris gedeponeerd worden. Het rapport kan gebruikt worden bij eventuele optredende schade door de eigenaar en/of de Grondbank Haarzicht. 

Ten behoeve van eventuele schades en/of meldingen zal Hanselman een schadeloket openen.

 

Voorbereidende werkzaamheden
Vooruitlopend op de bouwrijpwerkzaamheden zal aannemer Van Wijk een aantal werkzaamheden uit gaan voeren. Het betreft hierbij een aantal saneringsvlekken, het verwijderen van de verontreiniging in de gedempte sloten, de aanleg van het hemelwaterriool langs de Schoolstraat en de Multatulistraat, inclusief de daarvoor benodigde bouwwegen.

Zoals aangegeven gaan wij de verontreiniging in de gedempte sloten op ons terrein verwijderen. In basis zullen wij hiervoor geen werkzaamheden op terrein van derden uitvoeren tenzij de uitvoering dit gewenst c.q. noodzakelijk maakt dan wel op uitdrukkelijk verzoek van de perceel eigenaar. In dat laatste geval is de uitvoering en verantwoordelijkheid voor rekening en risico bij de betreffende perceel eigenaar. Zoals afgesproken zal in voortkomend geval ter plaatse bekeken worden hoe hier invulling aan wordt gegeven in overleg met Van Wijk, Grondbank Haarzicht en de perceel eigenaar  om een verantwoorde uitvoering te garanderen.

 

Bestemmingsplanprocedure
Het bestemmingsplan (en exploitatieplan) is eind 2017 in procedure gebracht door de gemeente Utrecht. Tot eind november 2017 is er gelegenheid geweest tot het indienen van zienswijzen.

De gemeente Utrecht heeft deze zienswijzen behandeld en voorzien van een reactie en voorgelegd aan B&W die op 9 januari 2018 het bestemmingsplan en de reactie op de zienswijzen aan de Raad heeft gezonden voor vaststelling. In dat kader zal er eventueel een raads-informatieavond worden gehouden en vervolgens een behandeling in de raadscommissie S&R. Daarna gaat het bestemmingsplan naar de Raad ter vaststelling.

Indien er geen belemmeringen zijn zal het bestemmingsplan begin maart worden vastgesteld. Direct na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt de opdracht voor het bouwrijp maken aan de geselecteerde aannemer gegund. Kort daaropvolgend zullen de werkzaamheden gaan starten.

 

Bouwrijp werkzaamheden
Gezien de grote belangstelling voor wonen in Haarzicht zal het bouwrijp maken van de locatie  aaneengesloten plaatsvinden. Hierbij zal in eerste instantie het gebied tussen de Schoolstraat en de bestaande kassen bouwrijp gemaakt gaan worden. Wij verwachten dat na de zomer gestart  kan worden met de bouw van de school en met de bouw van de woningen.

Vervolgens zal het gebied ten westen bouwrijp worden gemaakt zodat heel Haarzicht eind 2018 gereed is voor de realisatie van woningen.

Afhankelijk van de realisatie van de woningen zal vervolgens het woonrijp gaan starten.

 

Ontsluiting bouwverkeer
Al het bouwverkeer (zwaar vrachtverkeer) mag alleen het plangebied van Haarzicht bereiken via de Maarssenseweg naar de Thematerweg en terug. Dit wordt vastgelegd met de aannemers, de route zal door middel van borden worden aangegeven en er zal worden toegezien op handhaving ervan.

 

Tot slot
Wij realiseren ons dat het komend jaar veel werkzaamheden in het gebied gaan plaatsvinden en hierdoor overlast ontstaat. Wat nu nog weiland is zal transformeren in een nieuwe, naar onze mening, een mooie en ook zeer duurzame woonwijk.

De volgende nieuwsbrieven en/of meldingen zullen wij via onze website www.haarzichtvleuten.nl in het menu “Omwonenden” verspreiden. Wij verzoeken u dan ook om regelmatig de website te bezoeken. 

Wij vertrouwen erop met u in gesprek te blijven en te communiceren als goede buren. 

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project