nieuws-omwonenden

Admin
14:31 | 01-03-2018

Kort verslag omwonendenbijeenkomst 13 februari

Locatie:            Geertjes Hoeve, Haarzuilen
Aanwezig:        19 bewoners/omwonenden

Grondbank Haarzicht

Opening.

Hugo Nijhoff heet alle aanwezigen welkom. Bedoeling van de bijeenkomst is bewoners te informeren over de wijzigingen die zijn opgetreden ten opzichte van de bijeenkomst in oktober 2017. 

Uitnodigingen voor de bijeenkomst van vandaag zijn verstuurd op basis van de verstrekte mailadressen in oktober. Daarnaast is op de site melding gemaakt van de bijeenkomst. Een aantal bewoners had liever gezien dat er een huis aan huis uitnodiging was verstuurd.

De aanwezige betrokkenen bij de Grondbank Haarzicht worden voorgesteld: Aannemer Van Wijk, directievoerder R. Coster namens de Grondbank, Projectmanager K. van der Meer en Omgevingsmanager E. Zeeman. Alle communicatie gaat zo snel mogelijk centraal via E. Zeeman lopen. Op de website worden zo snel mogelijk zijn contactgegevens vermeld. Ook zal de presentatie van deze avond op de website worden gezet.

Sanering

De Grondbank verwijdert het dempingsmateriaal van de gedempte sloot op eigen grond in de 3,20m strook . Als goede buur wordt in overleg ook een strook van maximaal 0,5 m op de naastgelegen percelen eventueel meegenomen. Daarbij spelen wel een aantal randvoorwaarden (zie presentatie). Verder is tijdens een nadere verkenning naar de exacte situatie in de sloot gebleken dat het dempingsmateriaal bestaat uit een harde laag en een laag met los materiaal. De harde laag kan niet verwijderd worden vanwege mogelijke schade aan de omgeving. Deze blijft achter, hetgeen technisch ook kan en mag. De losse laag wordt verwijderd. Dit geldt ook voor de percelen van de omwonenden. Dit wordt maatwerk per perceel binnen de vastgestelde kaders.

Er ontstaat discussie over het feit dat volgens enkele bewoners de gemeente Utrecht altijd heeft aangegeven dat ook op hun gronden daar waar mogelijk gesaneerd zou worden. Die afspraak is de Grondbank onbekend, dus hoe vervelend ook, daarvoor moeten bewoners bij de gemeente Utrecht te rade gaan.

Riool

Na het opschonen van het gebied en het graven van proefsleuven is geconstateerd dat de geprojecteerde ligging van het riool moeilijk uitvoerbaar is (ruimte, diepte en samenstelling dempingsmateriaal alsmede effect op omgeving). Vandaar dat er een nieuw tracé is bepaald buiten de 3,2 m strook, Het riool komt nu te liggen op minimaal 8 à 10 m uit de erfgrens zodat er geen problemen zijn ten aanzien van de aanwezige opstallen. Alle beoogde aansluitingen en kolken worden gewoon aangelegd.

Vooropnames

Door Hanselman zijn de beoogde opnames gedaan. Deze opnames zijn bedoeld om de huidige situatie vast te leggen. Hierdoor kan bij een eventuele schade teruggegrepen worden op de vastgelegde basis. De opnames zijn derhalve voor zowel de bewoners alsook voor de Grondbank.

Door enkele bewoners wordt opgemerkt dat de communicatie van Hanselman slecht was. Daarnaast was er geen sprake van enige flexibiliteit ten aanzien van de bezoeken. De Grondbank neemt dit op met Hanselman, zodat ook de niet bezochte woningen die wel gebruik willen maken van de opnames, alsnog worden bezocht. Daarbij wordt door de expert aangegeven alleen woningen op te nemen die zich op maximaal 50 à 60 meter afstand van de locatiegrens bevinden.

Afspraken
Er zijn diverse discussie gevoerd. Hieronder worden kort de afspraken aangegeven.

  • In de presentatie is aangeven wat er aan erfscheiding komt. In basis is dit een Heras hekwerk van 2,5 m hoog. Per medio maart wordt een definitief, individueel voorstel met de desbetreffende bewoners afgesproken.
  • Het saneren van de sloot gebeurt in twee stappen: eerst ontgraven op terrein Grondbank zodat er zicht ontstaat op de exacte situatie in de achtertuinen. Op grond hiervan wordt contact gelegd met de bewoners en worden individuele afspraken met bewoners gemaakt op basis van de uitgangspunten uit de presentatie.
  • Als extra service wordt via de projectwebsite aangegeven wanneer een omgevingsvergunning wordt ingediend. Berichtgeving vanuit de gemeente is echter maatgevend.
  • Over de bouwactiviteiten wordt ook centraal gecommuniceerd via de projectwebsite.
  • Er wordt aan gewerkt om vanuit de Grondbank/AM één centraal meldpunt voor alle bouwers te organiseren om de bewoners te ontlasten. Daarnaast worden bouwers gewezen op kritische zaken zoals het heien. Dit zijn echter inspanningen en kunnen niet als vaststaand feit worden gezien.
  • Er zijn door sommige bewoners opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van een aantal rapporten. De Grondbank ziet echter geen reden om de ingeschakelde adviseurs niet meer te gebruiken. Adviezen worden echter wel kritisch beschouwd en de suggesties en opmerkingen van de omwonenden worden daarbij meegenomen.

 

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit Hugo Nijhoff de bijeenkomst waarbij hij het vertrouwen uitspreekt om in open dialoog met elkaar de ontwikkeling ook voor omwonenden succesvol verder door te zetten.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project