Planning

Stap 1 - Vaststelling plannen

- Vaststelling stedenbouwkundig plan
- Vaststelling bestemmingsplan
- Vaststelling afspraken gemeente en onderlinge partijen

Indicatie:
1e kwartaal 2018

Stap 2 - Start verkoop

Start verkoop eerste deelproject

Indicatie:
1e kwartaal 2018

Stap 3 - Start bouw

Start bouw eerste deelproject

Indicatie:
3e kwartaal 2018


Nu het concept stedenbouwkundig plan ter visie is gelegd worden de contouren van het verdere planproces duidelijker.

Na de inspraaktijd en verwerking van reacties wordt het stedenbouwkundig plan in oktober 2016 vastgesteld door het College van B&W. Het is de bedoeling om daarna het concept bestemmingsplan ter visie te leggen voor inspraak. Naar verwachting kan het bestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2017 worden vastgesteld. Afhankelijk van een eventuele bezwaarprocedure is het bestemmingsplan rechtsgeldig binnen zes weken of uiterlijk een half jaar er na.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het bouwrijp maken (ontwerpen, aanbesteden) in volle gang. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld wil de Groep Haarzicht starten met het bouwrijp maken van (delen van) Haarzicht. Ondertussen zullen in het eind van het 1e kwartaal van 2018 de eerste woningen en eventuele vrije kavels in de verkoop gaan. Uiteindelijk verwachten wij in het derde kwartaal van 2018 met de bouw van de eerste woningen te kunnen starten. In eerste instantie zal worden gestart aan de oostkant tegen de bestaande woningen aan de Schoolstraat en Multatulistraat. De bouw van de school zal eveneens in die periode starten.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project