Update project Haarzicht Vleuten | Klik hier voor de webversie.
Header
 
 
Geachte heer/mevrouw,

De zomer(vakantie) ligt weer achter ons en Groep Haarzicht is weer druk bezig met alle werkzaamheden voor het project Haarzicht. In deze nieuwsbrief geven wij u een update van het project Haarzicht en de huidige stand van zaken met betrekking tot de planning.

Wat is de stand van Haarzicht nu?

Inmiddels is het bestemmingsplan en het exploitatieplan op 19 september jl. door B&W vrijgegeven voor inspraak en deze zullen vanaf 29 september tot en met 9 november ter visie worden gelegd. De gemeente maakt dit bekend via de gebruikelijke kanalen. Wij verwijzen u graag naar deze pagina voor meer informatie hierover.

Naar verwachting kan het definitieve bestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2018 door de Gemeenteraad worden vastgesteld. Afhankelijk van een eventuele bezwaarprocedure is het bestemmingsplan na 6 weken rechtsgeldig mits er geen bezwaren worden ingediend. Indien er bezwaren zijn dan wordt de procedure verlengt met ca. 6 maanden.

Uitkomst enquête woningontwerpen AM

Voor de zomer heeft iedereen die ingeschreven staat als belangstellende een enquête ontvangen met daarin beelden van een deel van de eerste woningontwerpen van AM voor fase 1 waarbij ook gelijk de overige woonwensen zijn geïnventariseerd. Er is enthousiast gereageerd op de eerste beelden en veel mensen (2.162 respondenten) hebben de enquête ingevuld en aangegeven op zoek te zijn naar een woning. De belangrijkste conclusies uit de enquête zijn:

  • De belangrijkste reden om in Haarzicht te gaan wonen is het wonen in een landelijk en dorpse omgeving. Respondenten zijn op zoek naar groen in de wijk, rust en privacy.
  • Belangstellenden willen keuze in de indeling van de woning en wensen een open keuken. Ook laten ze graag hun woning woonklaar opleveren en zijn bereid om daar extra voor te betalen (€ 10.000 tot € 30.000).
  • Respondenten staan (zeer) positief tegenover de duurzaamheidsambities (gasloos en nul-op-de-meter)
  • De respondenten betreffen met name jonge gezinnen: 64% (# 973) en 29% ( #448) zijn stellen. De gezinnen hebben overwegend 1 of 2 kinderen, jonger dan 6 jaar.

De uitkomsten van de enquête zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Voor de twee-onder-één-kapwoningen van AM hopen wij eind oktober, begin november een enquête met daarin de eerste beelden te versturen. De woningontwerpen voor deze woningen dienen eerst nog door de Commissie Welstand goed gekeurd te worden.

Woningontwerpen Bunnik Projekten

Bunnik Projekten is volop bezig met het ontwikkelen van rijwoningen, twee-onder-één kapwoningen en geschakelde villa’s voor fase 1. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de woningontwerpen. Na goedkeuring door de Commissie Welstand worden deze verder uitgewerkt.

Bunnik Projekten heeft bij de rijwoningen gekozen voor grote herenhuizen (ca. 160m2). Op de website van Bunnik Projekten kunt u een preview zien van de ontwerpen en plattegronden van de beoogde herenhuizen.

Planning en fasering

De prognose voor de start verkoop van de rijwoningen van AM is nog steeds 4e kwartaal van dit jaar. Deze planning is echter wel onder voorbehoud van de uitkomsten van de ter visie legging van het bestemmingsplan. Gelet op de vele belangstelling en de uitkomst van de enquête van de eerste woningontwerpen, heeft AM besloten om zowel de rijwoningen van fase 1 als fase 2 dit jaar tegelijkertijd in verkoop te brengen (totaal 49 rijwoningen). Hierdoor is de fasering iets veranderd. De start verkoop van 2 twee-onder-één-kapwoningen uit fase 1 en de 28 twee-onder-één-kapwoningen alsmede de vrije kavels van fase 2 zullen in het nieuwe jaar in verkoop gaan.

De verwachting is dat de woningen van Bunnik Projekten in het 1e kwartaal van 2018 in verkoop gaan.

Omlegging gasleiding Stedin

Begin september is Stedin gestart met de omlegging van de gasleiding die deels in de Schoolstraat en deels in het plangebied van Haarzicht ligt. De voorbereidingen bestaan uit het uitleggen van de buisleidingen en deze aan elkaar te verbinden. 25 september jl. is er gestart met een gestuurde boring en de aanleg van een deel van het tracé langs de Thematerweg. Daarna kan de bestaande leiding verwijderd worden. De verwachting is dat de werkzaamheden eind oktober/begin november gereed zijn.

Rotonde Thematerweg – Schoolstraat

De gemeente is medio september gestart met de aanleg van de rotonde op de kruising Thematerweg - Schoolstraat. Hiermee zal de verkeerssituatie ter plaatse verbeterd worden. De rotonde zal eind oktober van dit jaar gereed zijn.

Bouwrijpmaken Haarzicht

De voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken zullen eind dit jaar gestart worden. Zoals ook voor de verkoop geldt is de exacte start mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure. Groep Haarzicht verwacht dat ze medio november een aannemer gecontracteerd hebben om de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren . Het betreft hier enkele saneringswerkzaamheden, aanleg tijdelijke bouwweg en de aanleg van het hemelwaterriool aan de oostzijde.

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld zal Groep Haarzicht de bouwrijpwerkzaamheden gaan opstarten om te zorgen dat het medio 2018 gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen.

Verkoopteam AM

AM zal straks zijn woningen gaan verkopen samen met een verkoopteam. Inmiddels zijn Beumer Garantiemakelaars en De Keizer Makelaarsgroep toegevoegd aan het verkoopteam. Vlak voor de start verkoop zal AM zijn complete verkoopteam aan u voorstellen en u uitleggen hoe de verkoop in zijn werk zal gaan.

Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de woningontwerpen, planning en de start verkoop aan de hand van nieuwsbrieven en facebook.

 
Facebook Bekijk de facebookpagina van Haarzicht
 
Met vriendelijke groet,

Verkoopteam Haarzicht
 
Angelique Hensen  

Angelique Hensen
Verkoopmanager

Telefoonnummer030 6097272
E-mailadresmail mij
Bezoek website

 
  AM BV en Bunnik Projecten
 
 
 

Privacy

Heeft u geen interesse meer in deze nieuwsbrief?
Klik hier om u af te melden