veelgestelde-vragen

Komen er appartementen in Haarzicht?

Er komen geen appartementen. We zullen onderzoeken of bungalows of patiowoningen tot de mogelijkheden behoort.

Hoeveel woningen komen er in Haarzicht?

Er komen circa 510 woningen in Haarzicht.

Wat zijn de v.o.n.-prijzen?

Op dit moment zijn er nog geen V.O.N.-prijzen bekend. Deze zullen pas ten tijde van de start verkoop definitief bekend worden. Om u alvast een idee te geven, kunnen wij aan de hand van de huidige marktgegevens onderstaande prijsindicatie geven. Deze prijsindicatie is inclusief de kosten van de voorzieningen en installaties ten behoeve van een nul-op-de-meter (NOM) woning. Afhankelijk van het woningtype liggen deze kosten tussen de € 25.000,- en € 35.000,-. Voor deze NOM-woningen geldt dat zij in aanmerking komen voor een extra financieringsruimte van ca. € 25.000,- voor een hypotheek.

  • Tussenwoning (GBO 125 m²) vanaf circa € 345.000,-
  • Hoekwoning (GBO 125 m²) vanaf circa € 375.000,-
  • Tussenwoning (GBO 155 m²) vanaf circa € 425.000,-
  • Hoekwoning (GBO 155 m²) vanaf circa € 450.000,-
  • Twee-onder-één-kapwoning (GBO 165 m²) vanaf circa € 535.000,-
  • Vrijstaande woning (GBO 170 m²) vanaf circa € 625.000,-
  • Vrije kavels ca. van 310 m² tot 1.000 m² circa € 611,- per m² VON (exclusief de agrarische kavels).

We willen benadrukken dat de afgegeven prijsindicaties en planningen onder voorbehoud zijn en hier geen rechten of plichten aan kunnen worden ontleend.

Hoe gaan de woningen eruit zien?

Er komen rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrije kavels in Haarzicht. Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan zal er gestart worden door de architect(en) met het schetsontwerp voor de woningen. Nadat het schetsontwerp is goedgekeurd zal het uitgewerkt worden naar een definitief ontwerp. We zullen tussentijds via de nieuwsbrieven en de website belangstellenden op de hoogte houden hierover.

Zijn er al brochures beschikbaar?

Deze zullen pas beschikbaar zijn ten tijde van verkoop.

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning in Haarzicht?

U kunt zich als belangstellende inschrijven via de website. We zullen u via de nieuwsbrieven op de hoogte houden over de start verkoop. Wanneer de verkoop is gestart kunt u zich inschrijven voor een specifiek bouwnummer. Daarna zal er toewijzing plaatsvinden door middel van loting.

Welke partijen moeten allemaal beslissen over het project en waarom zoveel?

Om Haarzicht van de grond te krijgen werken tientallen mensen van diverse adviesbureaus, gemeente Utrecht en Groep Haarzicht aan de plannen. Eerst moet er een stedenbouwkundig plan opgesteld worden die, na een inzageperiode voor derden, goedgekeurd moet worden door het College van B&W. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan door het College van B&W, dient het concept bestemmingsplan en exploitatieplan ter visie te worden gelegd voor inspraak. Het opstellen en vaststellen van zowel het stedenbouwkundig plan als het bestemmingsplan dient door diverse partijen en disciplines ieder met zijn eigen expertise uitgevoerd te worden. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met diverse belanghebbenden, zoals omwonenden maar ook bijvoorbeeld de Flora en Fauna en boven- en ondergrondse infrastructuur.

Hoe kan het dat er al een paar jaar over dit project wordt gedaan en andere projecten binnen een paar maanden in verkoop gaan?

Haarzicht is een zogenaamd uitbreidingsgebied en heeft nog niet de bestemming wonen. Dit is ook de reden waarom eerder genoemde procedures doorlopen moet worden, waarbij de wettelijke zienswijze- en bezwaartermijnen gelden. Helaas kost dit tijd.

Wat is de planning?

De planning staat nog niet compleet vast, u kunt op de hoogte blijven van alle planningszaken via www.haarzichtvleuten.nl/planning.

Wanneer is de start verkoop en start bouw?

De prognose voor de start verkoop is nu 4e kwartaal van dit jaar. Uiteindelijk verwachten wij in het derde kwartaal van 2018 met de bouw van de eerste woningen te kunnen starten. De planning hiervan kan dus nog wat wijzigen, elke wijziging in de planning zullen wij direct met u communiceren. We begrijpen dat uw geduld hierdoor op de proef wordt gesteld, maar dat er binnenkort gestart gaat worden met de verkoop is zeker.

Door welke factoren kan de planning van de start verkoop en bouw uitgesteld worden?

We gaan pas in verkoop als wij zicht hebben, wanneer de benodigde vergunningen worden afgegeven en er dus gestart kan worden met de bouw. Zoals eerder aangegeven gelden er wettelijke zienswijze- en bezwaartermijnen. Het kan dus gebeuren dat bijvoorbeeld een bezwaar wordt ingediend door een belanghebbende. Dit heeft invloed op de planning en de uiteindelijk onherroepelijke vergunningen om te kunnen bouwen. In de planvorming doen wij er alles aan om aan eventuele bezwaren tegemoet te komen en daarmee verdere vertraging te voorkomen.

In welke fase bevindt Haarzicht zich nu?

Het stedenbouwkundigplan wordt binnenkort vastgesteld en direct daarop volgend wordt het concept bestemmingsplan en exploitatieplan ter visie gelegd voor inspraak. Naar verwachting kan het definitieve bestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2017 door de Gemeenteraad worden vastgesteld. Afhankelijk van een eventuele bezwaarprocedure is het bestemmingsplan rechtsgeldig tussen 6 weken en 6 maanden.

In het beeldregieplan, welke is afgeleid van het stedenbouwkundigplan, worden nadere regels opgesteld voor de architectonische uitwerking van de woningen. Het beeldregieplan wordt door de Welstandscommissie als toetsingskader gehanteerd voor de bouwplannen in Haarzicht.

De architecten voor Haarzicht zijn bekend en druk aan de slag met de eerste schetsontwerpen. Onder andere LSWA ontwerpt een deel van de rijwoningen in het dorpse gedeelte. Bureau Van Maanen zal een deel van de twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen in zowel het dorpse als landelijke gedeelte voor hun rekening nemen.

Waarom mag je niet gewoon gaan bouwen?

In Nederland geldt de wet- en regelgeving voor bouwen. En dat is maar goed ook, anders werd het een wir war van woningen en wijken. Om te kunnen bouwen moeten wij een locatie hebben waar woonbestemming voor is en een omgevingsvergunning die er onder andere op toe ziet dat de woningen aan het bouwbesluit voldoen.

Worden de woningen in Haarzicht duurzaam?

De ambitie voor Haarzicht is om nul-op-de-meter (NOM)woningen te realiseren. Een nul-op-de-meter (NOM) woning is een woning waarin net zoveel energie wordt opgewekt (door zon, wind of warmtepompen) als verbruikt, gemiddeld genomen over een jaar tijd. Bij een gemiddeld gebruik heeft de bewoner voor de energiekosten alleen nog maar de vastrechtkosten voor elektra en geen verbruik kosten voor elektra. Bij een NOM woning wordt voor deze prestatie een garantie afgegeven. De woning is hiermee tevens gereed voor de toekomst, wanneer er steeds minder aardgas zal zijn.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project